准提咒感应网
准提咒感应网
华严经原文 华严经译文 华严经注音 华严经经典 华严经视频
主页/ 华严经注音/ 文章正文

《大方广佛华严经注音》58

导读:佛子!菩萨摩诃萨有十种清净施。何等为十?所谓:平等施,不拣众 生故;随意施,满其所愿故;不乱施,令得利益故;随宜施,...

《大方广佛华严经注音》58

fï zǐ pú sà mï hý sà yǒu shí zhǒngqÿngjìng shÿ hã dþng wãi shí suǒ wâi píngdþng shÿ bù jiǎn

佛子!菩萨摩诃萨有十种清净施。何等为十?所谓:平等施,不拣

zhîngshýng gù suí yì shÿ mǎn qí suǒ yuàn gù bù luàn shÿ lìng dã lì yì gù suí yí shÿ zhÿ shàngzhōng

众 生故;随意施,满其所愿故;不乱施,令得利益故;随宜施,知上 中

xià gù bù zhù shÿ bù qiú guǒ bào gù küi shþ shÿ xÿn bù liànzhuï gù yí qiâ shÿ jiū jìngqÿngjìng gù

下故;不住施,不求果报故;开舍施,心不恋著故;一切施,究竟清净故;

huí xiàng pú tí shÿ yuǎn lí yǒu wãi wú wãi gù jiào huà zhîngshýng shÿ nǎi zhì dào chǎng bù shþ gù sün lún qÿng

回向菩提施,远离有为无为故;教化众 生施,乃至道场不舍故;三轮清

jìng shÿ yú shÿ zhþ shîu zhþ jí yǐ shÿ wù zhângniànguün chá rú xū kōng gù shì wãi shí ruî zhū pú sà ün

净施,于施者、受者及以施物正念观察如虚空故;是为十。若诸菩萨安

zhù cǐ fǎ zã dã rú lái wú shàngqÿngjìngguǎng dà shÿ fï zǐ pú sà mï hý sà yǒu shí zhǒngqÿngjìng jiâ

住此法,则得如来无上清净广大施。佛子!菩萨摩诃萨有十种清净戒。

hã dþng wãi shí suǒ wâi shýnqÿngjìng jiâ hù shýn sün â gù yǔ qÿngjìng jiâ lí yǔ sì guî gù xÿn qÿng

何等为十?所谓:身清净戒,护身三恶故;语清净戒,离语四过故;心清

jìng jiâ yǒng lí tün chýn xiã jiàn gù bù pî yí qiâ xuã chù qÿngjìng jiâ yú yí qiâ rãn tiünzhōng zuî zūn zhǔ gù

净戒,永离贪嗔邪见故;不破一切学处清净戒,于一切人天中作尊主故;

shǒu hù pú tí xÿn qÿngjìng jiâ bù yào xiǎochâng gù shǒu hù rú lái suǒ zhì qÿngjìng jiâ nǎi zhì wýi xì zuì shýng

守护菩提心清净戒,不乐小乘故;守护如来所制清净戒,乃至微细罪生

dà bù wâi gù yǐn mì hù chí qÿngjìng jiâ shàn bá fàn jiâ zhîngshýng gù bù zuî yí qiâ â qÿngjìng jiâ shì

大怖畏故;隐密护持清净戒,善拔犯戒众 生故;不作一切恶清净戒,誓

xiū yí qiâ shàn fǎ gù yuǎn lí yí qiâ yǒu jiànqÿngjìng jiâ yú jiâ wú zhuï gù shǒu hù yí qiâ zhîngshýngqÿngjìng

修一切善法故;远离一切有见清净戒,于戒无著故;守护一切众 生清净

jiâ fü qǐ dà býi gù shì wãi shí ruî zhū pú sà ün zhù cǐ fǎ zã dã rú lái wú shàng wú guî shÿ qÿng

戒,发起大悲故;是为十。若诸菩萨安住此法,则得如来无上无过失清

jìng jiâ

净戒。

fï zǐ pú sà mï hý sà yǒu shí zhǒngqÿngjìng rþn hã dþng wãi shí suǒ wâi ün shîu zǐ rǔ qÿngjìng

佛子!菩萨摩诃萨有十种清净忍。何等为十?所谓:安受呰辱清净

rþn hù zhū zhîngshýng gù ün shîu düo zhàngqÿngjìng rþn shàn hù zì tü gù bù shýng huì hài qÿngjìng rþn qí

忍,护诸众 生故;安受刀杖清净忍,善护自他故;不生恚害清净忍,其

xÿn bù dîng gù bù zã býi jiànqÿngjìng rþn wãi shàngnãngkuün gù yǒu guÿ xián jiù qÿngjìng rþn shþ zì shýnmìng

心不动故;不责卑贱清净忍,为上能宽故;有归咸救清净忍,舍自身命

gù yuǎn lí wǒ màn qÿngjìng rþn bù qÿng wâi xuã gù cán huǐ bù chýnqÿngjìng rþn guün chá rú huàn gù yǒu fàn

故;远离我慢清净忍,不轻未学故;残毁不嗔清净忍,观察如幻故;有犯

wú bào qÿngjìng rþn bù jiàn zì tü gù bù suí fán nǎo qÿngjìng rþn lí zhū jìng jiâ gù suí shùn pú sà zhýn shí

无报清净忍,不见自他故;不随烦恼清净忍,离诸境界故;随顺菩萨真实

zhì zhÿ yí qiâ fǎ wú shýngqÿngjìng rþn bù yïu tü jiào rù yí qiâ zhì jìng jiâ gù shì wãi shí ruî zhū

智,知一切法无生清净忍,不由他教,入一切智境界故;是为十。若诸

pú sà ün zhù qí zhōng zã dã yí qiâ zhū fï bù yïu tü wù wú shàng fǎ rþn fï zǐ pú sà mï hý sà yǒu

菩萨安住其中,则得一切诸佛不由他悟无上法忍。佛子!菩萨摩诃萨有

shí zhǒngqÿngjìngjÿng jìn hã dþng wãi shí suǒ wâi shýnqÿngjìngjÿng jìn chãng shì gîngyǎng zhū fï pú sà jí zhū

十种清净精进。何等为十?所谓:身清净精进,承事供养诸佛菩萨及诸

shÿ cháng zūn zhîng fú tián bù tuì zhuǎn gù yǔ qÿngjìngjÿng jìn suí suǒ wãn fǎ guǎng wãi tü shuō zàn fï gōng dã

师长,尊重福田不退转故;语清净精进,随所闻法广为他说,赞佛功德

wú pí juàn gù yì qÿngjìngjÿng jìn shànnãng rù chū cí býi xǐ shþ chándìng xiâ tuō jí zhū sün mâi wú xiū xÿ gù

无疲倦故;意清净精进,善能入出慈悲喜舍禅定解脱及诸三昧无休息故;

zhâng zhí xÿn qÿngjìngjÿng jìn wú kuáng wú chǎn wú qǔ wú wþi yí qiâ qín xiū wú tuì zhuǎn gù zýngshâng

正直心清净精进,无诳、无谄、无曲、无伪,一切勤修无退转故;增胜

xÿn qÿngjìngjÿng jìn zhì cháng qù qiú shàngshàng zhì huì yuàn jù yí qiâ bái jìng fǎ gù bù tángyuánqÿngjìngjÿng jìn

心清净精进,志常趣求上 上智慧,愿具一切白净法故;不唐捐清净精进,

shâ qǔ bù shÿ jiâ rþn duō wãn jí bù fàng yì nǎi zhì pú tí wú zhōng xÿ gù cuÿ fú yÿ qiý mï qÿngjìngjÿng jìn

摄取布施戒忍多闻及不放逸,乃至菩提无中息故;摧伏一切魔清净精进,

xÿ nãng chú miâ tün yù chýn huì yú chÿ xiã jiàn yí qiâ fán nǎo zhū chan gài gù chãng mǎn zhì huì guüngqÿngjìngjÿng jìn

悉能除灭贪欲嗔恚愚痴邪见一切烦恼诸缠盖故;成满智慧光清净精进,

yǒu suǒ shÿ wãi xÿ shànguün chá xián shǐ jiū jìng bù lìng hîu huǐ dã yí qiâ fï bù gîng fǎ gù wú lái wú qù

有所施为悉善观察,咸使究竟,不令后悔,得一切佛不共法故;无来无去

qÿngjìngjÿng jìn dã rú shí zhì rù fǎ jiâ mãn shýn yǔ jí xÿn jiý xÿ píngdþng liǎoxiàng fýi xiàng wú suǒ

清净精进,得如实智,入法界门,身语及心皆悉平等,了相非相,无所

zhuï gù chãng jiù fǎ guüngqÿngjìngjÿng jìn chüo guî zhū dì dã fï guàndǐng yǐ wú lîu shýn ãr shì mî shýng

著故;成就法光清净精进,超过诸地,得佛灌顶,以无漏身而示殁生,

chū jiü chãng dào shuō fǎ miâ dù jù zú rú shì pǔ xián shì gù shì wãi shí ruî zhū pú sà ün zhù cǐ fǎ

出家成道,说法灭度,具足如是普贤事故;是为十。若诸菩萨安住此法,

zã dã rú lái wú shàng dà qÿngjìngjÿng jìn

则得如来无上大清净精进。

fï zǐ pú sà mï hý sà yǒu shí zhǒngqÿngjìngchán hã dþng wãi shí suǒ wâi cháng yào chū jiü qÿngjìng

佛子!菩萨摩诃萨有十种清净禅。何等为十?所谓:常乐出家清净

chán shþ yí qiâ suǒ yǒu gù dã zhýnshàn yǒu qÿngjìngchán shì jiàozhâng dào gù zhù ü lán rþ rþn fýng yǔ dþng

禅,舍一切所有故;得真善友清净禅,示教正道故,住阿兰若忍风雨等

qÿngjìngchán lí wǒ wǒ suǒ gù lí kuì nào zhîngshýngqÿngjìngchán cháng yào jì jìng gù xÿn yâ tiáo rïu qÿngjìng

清净禅,离我我所故,离愦闹众 生清净禅,常乐寂静故;心业调柔清净

chán shǒu hù zhū gýn gù xÿn zhì jì miâ qÿngjìngchán yÿ qiâ yÿn shýng zhū chándìng cì bù nãngluàn gù juã dào

禅,守护诸根故,心智寂灭清净禅,一切音声诸禅定刺不能乱故;觉道

füngbiànqÿngjìngchán guün chá yí qiâ jiý xiànzhâng gù lí yú wâi zhuïqÿngjìngchán bù shþ yù jiâ gù fü qǐ

方便清净禅,观察一切皆现证故;离于味著清净禅,不舍欲界故;发起

tōngmíngqÿngjìngchán zhÿ yí qiâ zhîngshýng gýn xìng gù zì zài you xì qÿngjìngchán rù fï sün mâi zhÿ wú wǒ

通明清净禅,知一切众 生根性故;自在游戏清净禅,入佛三昧,知无我

gù shì wãi shí ruî zhū pú sà ün zhù qí zhōng zã dã rú lái wú shàng dà qÿngjìngchán fï zǐ pú sà

故;是为十。若诸菩萨安住其中,则得如来无上大清净禅。佛子!菩萨

mï hý sà yǒu shí zhǒngqÿngjìng huì hã dþng wãi shí suǒ wâi zhÿ yí qiâ yÿn qÿngjìng huì bù huài guǒ bào gù

摩诃萨有十种清净慧。何等为十?所谓:知一切因清净慧,不坏果报故;

zhÿ yÿ qiý yuánqÿngjìng huì bù wãi hã hã gù zhÿ bù duàn bù chángqÿngjìng huì liǎo dá yuán qǐ jiý rú shí gù

知一切缘清净慧,不违和合故;知不断不常清净慧,了达缘起皆如实故;

bá yí qiâ jiànqÿngjìng huì yú zhîngshýngxiüng wú qǔ shâ gù guün yí qiâ zhîngshýng xÿn hângqÿngjìng huì liǎo zhÿ

拔一切见清净慧,于众 生 相无取舍故;观一切众 生心行清净慧,了知

rú huàn gù guǎng dà biàn cái qÿngjìng huì fýn biã zhū fǎ wân dá wú ài gù yí qiâ zhū mï wài dào shýng

如幻故;广大辩才清净慧,分别诸法,问答无碍故;一切诸魔外道、声

wãn dú juã suǒ bù nãng zhÿ qÿngjìng huì shýn rù yí qiâ rú lái zhì gù jiàn yí qiâ fï wýi miào fǎ shýn jiàn yí

闻、独觉所不能知清净慧,深入一切如来智故;见一切佛微妙法身、见一

qiâ zhîngshýng bþn xìngqÿngjìng jiàn yí qiâ fǎ jiý xÿ jì miâ jiàn yí qiâ chà tïng yú xū kōngqÿngjìng huì zhÿ yí

切众 生本性清净、见一切法皆悉寂灭、见一切刹同于虚空清净慧,知一

qiâ xiàng jiý wú ài gù yí qiâ zǒng chí biàn cái füngbiàn bō luï mì qÿngjìng huì lìng dã yí qiâ zuì shâng zhì gù

切相皆无碍故;一切总持辩才方便波罗蜜清净慧,令得一切最胜智故;

yÿ niànxiüngyìng jÿn güng zhì liǎo yí qiâ fǎ píngdþngqÿngjìng huì dã yí qiâ fǎ zuì zūn zhì gù shì wãi shí ruî

一念相应金刚智了一切法平等清净慧,得一切法最尊智故;是为十。若

zhū pú sà ün zhù qí zhōng zã dã rú lái wú zhàng ài dà zhì huì

诸菩萨安住其中,则得如来无障碍大智慧。

fï zǐ pú sà mï hý sà yǒu shí zhǒngqÿngjìng cí hã dþng wãi shí suǒ wâi dþng xÿn qÿngjìng cí

佛子!菩萨摩诃萨有十种清净慈。何等为十?所谓:等心清净慈,

pǔ shâ zhîngshýng wú suǒ jiǎn zã gù ráo yì qÿngjìng cí suí yǒu suǒ zuî jiý lìnghuün xǐ gù shâ wù tïng jǐ qÿng

普摄众 生无所拣择故;饶益清净慈,随有所作皆令欢喜故;摄物同己清

jìng cí jiū jìng jiý lìng chū shýng sǐ gù bù shþ shì jiünqÿngjìng cí xÿn chángyuánniàn jí shàn gýn gù nãng zhì

净慈,究竟皆令出生死故;不舍世间清净慈,心常缘念集善根故;能至

xiâ tuō qÿngjìng cí pǔ shǐ zhîngshýng chú miâ yí qiâ zhū fán nǎo gù chū shýng pú tí qÿngjìng cí pǔ shǐ zhîngshýng

解脱清净慈,普使众 生除灭一切诸烦恼故;出生菩提清净慈,普使众 生

fü qiú yí qiâ zhì xÿn gù shì jiün wú ài qÿngjìng cí fàng dà guüngmíngpíngdþng pǔ zhào gù chōng mǎn xū kōngqÿng

发求一切智心故;世间无碍清净慈,放大光明平等普照故;充满虚空清

jìng cí jiù hù zhîngshýng wú chù bù zhì gù fǎ yuánqÿngjìng cí zhâng yú rú rú zhýn shí fǎ gù wú yuánqÿng

净慈,救护众 生无处不至故;法缘清净慈,证于如如真实法故;无缘清

jìng cí rù yú pú sà lí shýngxìng gù shì wãi shí ruî zhū pú sà ün zhù cǐ fǎ zã dã rú lái wú shàng

净慈,入于菩萨离生性故;是为十。若诸菩萨安住此法,则得如来无上

guǎng dà qÿngjìng cí fï zǐ pú sà mï hý sà yǒu shí zhǒngqÿngjìng býi hã dþng wãi shí suǒ wâi wú chïu

广大清净慈。佛子!菩萨摩诃萨有十种清净悲。何等为十?所谓:无俦

bàn qÿngjìng býi dú fü qí xÿn gù wú pí yàn qÿngjìng býi dài yí qiâ zhîngshýngshîu kǔ bù yǐ wãi láo gù

伴清净悲,独发其心故;无疲厌清净悲,代一切众 生受苦,不以为劳故;

nàn chǔ shîushýngqÿngjìng býi wãi dù zhîngshýng gù shàn qù shîushýngqÿngjìng býi shì xiàn wú cháng gù wãi xiã

难处受生清净悲,为度众 生故;善趣受生清净悲,示现无常故;为邪

dìngzhîngshýngqÿngjìng býi lì jiã bù shþ hïng shì gù bù zhuï jǐ lâ qÿngjìng býi pǔ yǔ zhîngshýngkuài lâ gù

定众 生清净悲,历劫不舍弘誓故;不著己乐清净悲,普与众 生快乐故;

bù qiú ýn bào qÿngjìng býi xiū jiã qí xÿn gù nãng chú diün dǎo qÿngjìng býi shuō rú shí fǎ gù pú sà mï hý

不求恩报清净悲,修洁其心故;能除颠倒清净悲,说如实法故。菩萨摩诃

sà zhÿ yí qiâ fǎ bþn xìngqÿngjìng wú rǎn zhuï wú râ nǎo yǐ kâ chãn fán nǎo gù ãr shîuzhîng kǔ rú shì zhÿ

萨知一切法本性清净无染著、无热恼,以客尘烦恼故而受众苦,如是知

yǐ yú zhū zhîngshýng ãr qǐ dà býi míng bþn xìngqÿngjìng wãi shuō wú gîu qÿngjìngguüngmíng fǎ gù pú sà

已,于诸众 生而起大悲,名:本性清净,为说无垢清净光明法故。菩萨

mï hý sà zhÿ yí qiâ fǎ rú kōngzhōngniǎo jì zhîngshýng chÿ yì bù nãngzhàoliǎo guün chá yú bǐ qǐ dà býi xÿn

摩诃萨知一切法如空中鸟迹,众 生痴翳不能照了,观察于彼,起大悲心,

míng zhýn shí zhì wãi qí küi shì niâ pán fǎ gù shì wãi shí ruî zhū pú sà ün zhù cǐ fǎ zã dã rú lái

名:真实智,为其开示涅槃法故;是为十。若诸菩萨安住此法,则得如来

wú shàngguǎng dà qÿngjìng býi

无上 广大清净悲。

fï zǐ pú sà mï hý sà yǒu shí zhǒngqÿngjìng xǐ hã dþng wãi shí suǒ wâi fü pú tí xÿn qÿngjìng

佛子!菩萨摩诃萨有十种清净喜。何等为十?所谓:发菩提心清净

xǐ xÿ shþ suǒ yǒu qÿngjìng xǐ bù xián qì pî jiâ zhîngshýng ãr jiào huà chãng jiù qÿngjìng xǐ nãng rþn shîu zào â

喜,悉舍所有清净喜,不嫌弃破戒众 生而教化成就清净喜,能忍受造恶

zhîngshýng shì yuàn jiù dù qÿngjìng xǐ shþ shýn qiú fǎ bù shýng huǐ xÿn qÿngjìng xǐ zì shâ yù lâ cháng yào fǎ

众 生、誓愿救度清净喜,舍身求法不生悔心清净喜,自舍欲乐、常乐法

lâ qÿngjìng xǐ lìng yí qiâ zhîngshýng shþ zÿ shýng lâ cháng yào fǎ lâ qÿngjìng xǐ jiàn yí qiâ fï gōngjìnggîng

乐清净喜,令一切众 生舍资生乐、常乐、法乐清净喜,见一切佛恭敬供

yǎng wú yǒu yàn zú fǎ jiâ píngdþngqÿngjìng xǐ lìng yí qiâ zhîngshýng ài lâ chándìng xiâ tuō sün mâi yïu xì rù

养无有厌足、法界平等清净喜,令一切众 生爱乐禅定解脱三昧,游戏入

chū qÿngjìng xǐ xÿn yào jù xíngshùn pú sà dào yí qiâ kǔ hâng zhâng dã mïu ní jì jìng bù dîng wú shàngdìng huì qÿng

出清净喜,心乐具行顺菩萨道一切苦行,证得牟尼寂静不动无上定慧清

jìng xǐ shì wãi shí ruî zhū pú sà ün zhù cǐ fǎ zã dã rú lái wú shàngguǎng dà qÿngjìng xǐ fï zǐ

净喜,是为十。若诸菩萨安住此法,则得如来无上 广大清净喜。佛子!

pú sà mï hý sà yǒu shí zhǒngqÿngjìng shâ hã dþng wãi shí suǒ wâi yí qiâ zhîngshýnggōngjìnggîngyǎng bù shýng

菩萨摩诃萨有十种清净舍。何等为十?所谓:一切众 生恭敬供养、不生

ài zhuïqÿngjìng shâ yí qiâ zhîngshýngqÿng màn huǐ rǔ bù shýngchýn huì qÿngjìng shâ chángxíng shì jiün bù wãi shì jiün

爱著清净舍,一切众 生轻慢毁辱不生嗔恚清净舍,常行世间、不为世间

bü fǎ suǒ rǎn qÿngjìng shâ yú fǎ qì zhîngshýng dài shí ãr huà yú wú fǎ qì yì bù shýngxiánqÿngjìng shâ bù

八法所染清净舍,于法器众 生待时而化、于无法器亦不生嫌清净舍,不

qiú âr châng xuã wú xuã fǎ qÿngjìng shâ xÿn chángyuǎn lí yí qiâ yù lâ shùn fán nǎo fǎ qÿngjìng shâ bù tàn âr

求二乘学无学法清净舍,心常远离一切欲乐顺烦恼法清净舍,不叹二

châng yàn lí shýng sǐ qÿngjìng shâ yuǎn lí yí qiâ shì jiün yǔ fýi niâ pán yǔ fýi lí yù yǔ bù shùn lǐ

乘,厌离生死清净舍,远离一切世间语、非涅槃语、非离欲语、不顺理

yǔ nǎo luàn tü yǔ shýng wãn dú juã yǔ lûâ shuō nǎi zhì yí qiâ zhàng pú sà dào yǔ jiý xÿ yuǎn lí qÿngjìng shâ

语、恼乱他语、声闻独觉语、略说乃至一切障菩萨道语皆悉远离清净舍,

huî yǒu zhîngshýng gýn yǐ chãng shú fü shýngniàn huì ãr wâi nãng zhÿ zuì shàng zhÿ fǎ dài shí füng huà qÿngjìng shâ huî

或有众 生根已成熟发生念慧而未能知最上之法、待时方化清净舍,或

yǒu zhîngshýng pú sà wǎng xÿ yǐ cãngjiào huà zhì yú fï dì füng kþ tiáo fú bǐ yì dài shí qÿngjìng shâ pú sà

有众 生、菩萨往昔已曾教化至于佛地方可调伏、彼亦待时清净舍,菩萨

mï hý sà yú bǐ âr rãn wú güo wú xià wú qǔ wú shþ yuǎn lí yí qiâ zhǒngzhǒng fýn biã hãng zhù zhâng

摩诃萨于彼二人无高、无下、无取、无舍、远离一切种 种分别、恒住正

dìng rù rú shí fǎ xÿn dã kün rþn qÿngjìng shâ ruî zhū pú sà ün zhù qí zhōng zã dã rú lái wú shàngguǎng dà

定入如实法,心得堪忍清净舍,若诸菩萨安住其中,则得如来无上 广大

qÿngjìng shâ

清净舍。

fï zǐ pú sà mï hý sà yǒu shí zhǒng yì hã dþng wãi shí suǒ wâi duō wãn yì jiün gù xiū xíng

佛子!菩萨摩诃萨有十种义。何等为十?所谓:多闻义,坚固修行

gù fǎ yì shànqiǎo sÿ zã gù kōng yì dì yÿ yì kōng gù jì jìng yì lí zhū zhîngshýngxuün kuì gù

故;法义,善巧思择故;空义,第一义空故;寂静义,离诸众 生喧愦故;

bù kþ shuō yì bù zhuï yí qiâ yǔ yán gù rú shí yì liǎo dá sün shì píngdþng gù fǎ jiâ yì yí qiâ zhū

不可说义,不著一切语言故;如实义,了达三世平等故;法界义,一切诸

fǎ yí wâi gù zhýn rú yì yí qiâ rú lái shùn rù gù shí jì yì liǎo zhÿ jiū jìng rú shí gù dà bō niâ

法一味故;真如义,一切如来顺入故;实际义,了知究竟如实故;大般涅

pán yì miâ yí qiâ kǔ ãr xiū pú sà zhū hâng gù shì wãi shí ruî zhū pú sà ün zhù cǐ fǎ zã dã yí qiâ

槃义,灭一切苦而修菩萨诸行故;是为十。若诸菩萨安住此法,则得一切

zhì wú shàng yì fï zǐ pú sà mï hý sà yǒu shí zhǒng fǎ hã dþng wãi shí suǒ wâi zhýn shí fǎ rú

智无上义。佛子!菩萨摩诃萨有十种法。何等为十?所谓:真实法,如

shuō xiū xíng gù lí qǔ fǎ nãng qǔ suǒ qǔ xÿ lí gù wú zhâng fǎ wú yǒu yí qiâ huî zhâng gù jì miâ

说修行故;离取法,能取所取悉离故;无诤法,无有一切惑诤故;寂灭

fǎ miâ chú yí qiâ râ nǎo gù lí yù fǎ yí qiâ tün yù jiý duàn gù wú fýn biã fǎ pün yuán fýn biã yǒng

法,灭除一切热恼故;离欲法,一切贪欲皆断故;无分别法,攀缘分别永

xÿ gù wú shýng fǎ yïu rú xū kōng bù dîng gù wú wãi fǎ lí shýng zhù miâ zhū xiàng gù bþn xìng fǎ

息故;无生法,犹如虚空不动故;无为法,离生住灭诸相故;本性法,

zì xìng wú rǎn qÿngjìng gù shþ yí qiâ wū bō tí niâ pán fǎ nãngshýng yí qiâ pú sà hâng xiū xí bù duàn gù

自性无染清净故;舍一切乌波提涅槃法,能生一切菩萨行,修习不断故;

shì wãi shí ruî zhū pú sà ün zhù qí zhōng zã dã rú lái wú shàngguǎng dà fǎ fï zǐ pú sà mï hý sà

是为十。若诸菩萨安住其中,则得如来无上 广大法。佛子!菩萨摩诃萨

yǒu shí zhǒng fú dã zhù dào jù hã dþng wãi shí suǒ wâi quànzhîngshýng qǐ pú tí xÿn shì pú sà fú dã zhù

有十种福德助道具。何等为十?所谓:劝众 生起菩提心,是菩萨福德助

dào jù bù duàn sün bǎo zhǒng gù suí shùn shí zhǒng huí xiàng shì pú sà fú dã zhù dào jù duàn yí qiâ bú shàn

道具,不断三宝种故;随顺十种回向,是菩萨福德助道具,断一切不善

fǎ jí yí qiâ shàn fǎ gù zhì huì yîu huì shì pú sà fú dã zhù dào jù chüo guî sün jiâ fú dã gù xÿn

法,集一切善法故;智慧诱诲,是菩萨福德助道具,超过三界福德故;心

wú pí juàn shì pú sà fú dã zhù dào jù jiū jìng dù tuō yí qiâ zhîngshýng gù xÿ shþ nâi wài yí qiâ suǒ yǒu

无疲倦,是菩萨福德助道具,究竟度脱一切众 生故;悉舍内外一切所有,

shì pú sà fú dã zhù dào jù yú yí qiâ wù wú suǒ zhuï gù wãi mǎn zú xiüng hǎo jÿng jìn bù tuì shì pú sà

是菩萨福德助道具,于一切物无所著故;为满足相好精进不退,是菩萨

fú dã zhù dào jù küi mãn dà shÿ wú suǒ xiàn gù shì wãi shí shàngzhōng xià sün pǐn shàn gýn xÿ yǐ huí xiàng wú

福德助道具,开门大施无所限故;是为十。上 中下三品善根悉以回向无

shàng pú tí xÿn wú suǒ qÿng shì pú sà fú dã zhù dào jù shànqiǎofüngbiànxiüngyìng gù yú xiã dìng xià liâ

上菩提、心无所轻,是菩萨福德助道具,善巧方便相应故;于邪定下劣

bú shànzhîngshýng jiý shýng dà býi bù huáiqÿngjiàn shì pú sà fú dã zhù dào jù cháng qǐ dà ren hïng shì xÿn

不善众 生,皆生大悲,不怀轻贱,是菩萨福德助道具,常起大人弘誓心

gù gōngjìnggîngyǎng yí qiâ rú lái yú yí qiâ pú sà qǐ rú lái xiǎng lìng yí qiâ zhîngshýng jiý shýnghuün xǐ

故;恭敬供养一切如来,于一切菩萨起如来想,令一切众 生皆生欢喜,

shì pú sà fú dã zhù dào jù shǒu bþn zhì yuàn jí jiün láo gù pú sà mï hý sà yú ü sýng qí jiã jÿ jí shàn

是菩萨福德助道具,守本志愿极坚牢故;菩萨摩诃萨于阿僧祇劫积集善

gýn zì yù qǔ zhâng wú shàng pú tí rú zài zhǎngzhōng rán xÿ shþ yǔ yí qiâ zhîngshýng xÿn wú yōu nǎo yì

根,自欲取证无上菩提如在掌 中,然悉舍与一切众 生,心无忧恼,亦

wú huǐ hân qí xÿn guǎng dà dþng xū kōng jiâ cǐ shì pú sà fú dã zhù dào jù qǐ dà zhì huì zhâng dà fǎ gù

无悔恨,其心广大等虚空界,此是菩萨福德助道具,起大智慧证大法故;

shì wãi shí ruî zhū pú sà ün zhù qí zhōng zã jù zú rú lái wú shàngguǎng dà fú dã jù

是为十。若诸菩萨安住其中,则具足如来无上 广大福德聚。

fï zǐ pú sà mï hý sà yǒu shí zhǒng zhì huì zhù dào jù hã dþng wãi shí suǒ wâi qÿn jìn duō wãn

佛子!菩萨摩诃萨有十种智慧助道具。何等为十?所谓:亲近多闻,

zhýnshàn zhÿ shí gōngjìnggîngyǎng zūn zhîng lǐ bài zhǒngzhǒng suí shùn bù wãi qí jiào shì wãi yÿ yí qiâ

真善知识,恭敬供养,尊重礼拜,种 种随顺,不违其教,是为一;一切

zhâng zhí wú xū jiǎo gù yǒng lí jiüo màn chángxíngqiünjìng shýn yǔ yì yâ wú yǒu cū guǎng rïu hã shànshùn

正直无虚矫故。永离憍慢,常行谦敬,身语意业无有粗犷,柔和善顺,

bù wþi bù qū shì wãi âr qí shýn kün zuî fï fǎ qì gù niàn huì suí juã wâi cãng sàn luàn cán kuì rïu hã

不伪不曲,是为二;其身堪作佛法器故。念慧随觉未曾散乱,惭愧柔和,

xÿn ün bù dîng cháng yì liù niàn chángxíng liù jìng cháng suí shùn zhù liù jiün gù fǎ shì wãi sün yǔ shí zhǒng

心安不动,常忆六念,常行六敬,常随顺住六坚固法,是为三;与十种

zhì wãi füngbiàn gù lâ fǎ lâ yì yǐ fǎ wãi lâ cháng yào tÿng wãn wú yǒu yàn zú shþ lí shì lùn

智为方便故。乐法、乐义,以法为乐,常乐听闻,无有厌足,舍离世论

jí shì yán shuō zhuün xÿn tÿngshîu chū shì jiün yǔ yuǎn lí xiǎochâng rù dà châng huì shì wãi sì yì xÿn yì

及世言说,专心听受出世间语,远离小乘,入大乘慧,是为四;一心忆

niàn wú sǎn dîng gù liù bō luï mì xÿn zhuün hâ fù sì zhǒng fàn zhù hâng yǐ chãng shú suí shùnmíng fǎ xÿ shàn xiū

念无散动故。六波罗蜜心专荷负,四种梵住行已成熟,随顺明法悉善修

xíng cōng mǐn zhì rãn jiý qín qǐng wân yuǎn lí â qù guÿ xiàngshàn dào xÿn cháng ài lâ zhângniànguün chá

行,聪敏智人皆勤请问,远离恶趣,归向善道,心常爱乐,正念观察,

tiáo fú jǐ qíng shǒu hù tü yì shì wãi wǔ jiün gù xiū xíngzhýn shí hâng gù cháng yào chū lí bù zhuï sün

调伏己情,守护他意,是为五;坚固修行真实行故。常乐出离,不著三

yǒu hãng juã zì xÿn cãng wú â niàn sün juã yǐ juã sün yâ jiý shàn juã dìngliǎo zhÿ xÿn zhÿ zì xìng shì

有,恒觉自心,曾无恶念,三觉已绝,三业皆善,决定了知心之自性,是

wãi liù nãnglìng zì tü xÿn qÿngjìng gù guün chá wǔ yùn jiý rú huàn shì jiâ rú dú shã chù rú kōng jù yí

为六;能令自他心清净故。观察五蕴皆如幻事,界如毒蛇,处如空聚,一

qiâ zhū fǎ rú huàn rú yàn rú shuǐzhōng yuâ rú mâng rú yǐng rú xiǎng rú xiàng rú kōngzhōng huà

切诸法如幻、如焰,如水中月,如梦、如影,如响、如像,如空中画,

rú xuán huǒ lún rú hïng ní sâ rú rì yuâ guüng wú xiàng wú xíng fýi cháng fýi duàn bù lái bù

如旋火轮,如虹霓色,如日月光,无相、无形,非常、非断,不来、不

qù yì wú suǒ zhù rú shì guün chá zhÿ yí qiâ fǎ wú shýng wú miâ shì wãi qÿ zhÿ yí qiâ fǎ xìng

去,亦无所住,如是观察,知一切法无生、无灭,是为七;知一切法性

kōng jì gù pú sà mï hý sà wãn yí qiâ fǎ wú wǒ wú zhîngshýng wú shîu zhþ wú bǔ qiã luï wú xÿn

空寂故。菩萨摩诃萨闻一切法无我、无众 生、无寿者、无补伽罗、无心、

wú jìng wú tün chýn chÿ wú shýn wú wù wú zhǔ wú dài wú zhuï wú xíng rú shì yí qiâ jiý

无境、无贪、嗔痴,无身、无物、无主、无待、无著、无行,如是一切皆

wú suǒ yǒu xÿ guÿ jì miâ wãn yǐ shýn xìn bù yí bù bàng shì wãi bü yǐ nãngchãng jiù yuán mǎn xiâ gù

无所有,悉归寂灭,闻已深信,不疑不谤,是为八;以能成就圆满解故。

pú sà mï hý sà shàntiáo zhū gýn rú lǐ xiū xíng hãng zhù zhǐ guün xÿn yì jì jìng yí qiâ dîngniàn jiý xÿ bù

菩萨摩诃萨善调诸根,如理修行,恒住止观,心意寂静,一切动念皆悉不

shýng wú wǒ wú rãn wú zuî wú xíng wú jì wǒ xiǎng wú jì wǒ yâ wú yǒu chuüng yïu wú yǒu

生,无我、无人、无作、无行,无计我想,无计我业,无有 疮 疣,无有

bün hãn yì wú yú cǐ suǒ dã zhÿ rþn shýn yǔ yì yâ wú lái wú qù wú yǒu jÿng jìn yì wú yǒngmþng

瘢痕,亦无于此所得之忍,身语意业无来、无去,无有精进,亦无勇猛,

guün yí qiâ zhîngshýng yí qiâ zhū fǎ xÿn jiý píngdþng ãr wú suǒ zhù fýi cǐ àn fýi bǐ àn cǐ bǐ xìng

观一切众 生、一切诸法,心皆平等而无所住,非此岸、非彼岸,此彼性

lí wú suǒ cïng lái wú suǒ zhì qù cháng yǐ zhì huì rú shì sÿ wãi shì wãi jiǔ dào fýn biã xiüng bǐ àn

离,无所从来,无所至去,常以智慧如是思惟,是为九;到分别相彼岸

chù gù pú sà mï hý sà jiànyuán qǐ fǎ gù jiàn fǎ qÿngjìng jiàn fǎ qÿngjìng gù jiàn guï tǔ qÿngjìng jiàn

处故。菩萨摩诃萨见缘起法故,见法清净;见法清净故,见国土清净;见

guï tǔ qÿngjìng gù jiàn xū kōngqÿngjìng jiàn xū kōngqÿngjìng gù jiàn fǎ jiâ qÿngjìng jiàn fǎ jiâ qÿngjìng gù

国土清净故,见虚空清净;见虚空清净故,见法界清净;见法界清净故,

jiàn zhì huì qÿngjìng shì wãi shí xiū xíng jÿ jí yí qiâ zhì gù fï zǐ shì wãi pú sà mï hý sà shí zhǒng

见智慧清净;是为十;修行积集一切智故。佛子!是为菩萨摩诃萨十种

zhì huì zhù dào jù ruî zhū pú sà ün zhù cǐ fǎ zã dã rú lái yí qiâ fǎ wú zhàng ài qÿngjìng wýi miào zhì huì

智慧助道具。若诸菩萨安住此法,则得如来一切法无障碍清净微妙智慧

聚。

fï zǐ pú sà mï hý sà yǒu shí zhǒngmíng zú hã dþng wãi shí suǒ wâi shàn fýn biã zhū fǎ míng zú

佛子!菩萨摩诃萨有十种明足。何等为十?所谓:善分别诸法明足,

bù qǔ zhuï zhū fǎ míng zú lí diün dǎo jiànmíng zú zhì huì guüngzhào zhū gýn míng zú qiǎo fü qǐ zhângjÿng jìn míng

不取著诸法明足,离颠倒见明足,智慧光照诸根明足,巧发起正精进明

zú nãngshýn rù zhýn dì zhì míng zú miâ fán nǎo yâ chãng jiù jìn zhì wú shýng zhì míng zú tiün yǎn zhì pǔ guün chá

足,能深入真谛智明足,灭烦恼业成就尽智无生智明足,天眼智普观察

míng zú sù zhù niàn zhÿ qián jì qÿngjìngmíng zú lîu jìn shãntōng zhì duànzhîngshýng zhū lîu míng zú shì wãi shí

明足,宿住念知前际清净明足,漏尽神通智断众 生诸漏明足,是为十。

ruî zhū pú sà ün zhù cǐ fǎ zã dã rú lái yú yí qiâ fï fǎ wú shàng dà guüngmíng fï zǐ pú sà mï hý

若诸菩萨安住此法,则得如来于一切佛法无上大光明。佛子!菩萨摩诃

sà yǒu shí zhǒng qiú fǎ hã dþng wãi shí suǒ wâi zhí xÿn qiú fǎ wú yǒu chǎnkuáng gù jÿng jìn qiú fǎ

萨有十种求法。何等为十?所谓:直心求法,无有谄诳故;精进求法,

yuǎn lí xiâ màn gù yí xiàng qiú fǎ bù xÿ shýnmìng gù wãi duàn yí qiâ zhîngshýng fán nǎo qiú fǎ bù wãi míng

远离懈慢故;一向求法,不惜身命故;为断一切众 生烦恼求法,不为名

lì gōngjìng gù wãi ráo yì zì tü yí qiâ zhîngshýng qiú fǎ bú dàn zì lì gù wãi rù zhì huì qiú fǎ bù

利恭敬故;为饶益自他一切众 生求法,不但自利故;为入智慧求法,不

yào wãn zì gù wãi chū shýng sǐ qiú fǎ bù tün shì lâ gù wãi dù zhîngshýng qiú fǎ fü pú tí xÿn gù

乐文字故;为出生死求法,不贪世乐故;为度众 生求法,发菩提心故;

wãi duàn yí qiâ zhîngshýng yí qiú fǎ lìng wú yïu yù gù wãi mǎn zú fï fǎ qiú fǎ bù yào yú châng gù shì

为断一切众 生疑求法,令无犹豫故;为满足佛法求法,不乐余乘故,是

wãi shí ruî zhū pú sà ün zhù cǐ fǎ zã dã bù yïu tü jiào yí qiâ fï fǎ dà zhì huì

为十。若诸菩萨安住此法,则得不由他教一切佛法大智慧。

fï zǐ pú sà mï hý sà yǒu shí zhǎngmíngliǎo fǎ hã dþng wãi shí suǒ wâi suí shùn shì sú shýngzhǎng

佛子!菩萨摩诃萨有十种明了法。何等为十?所谓:随顺世俗生 长

shàn gýn shì tïngmãng fán fū míngliǎo fǎ dã wú ài bù huài xìn juã fǎ zì xìng shì suí xìn xíng rãn míngliǎo fǎ

善根,是童蒙凡夫明了法;得无碍不坏信、觉法自性,是随信行人明了法;

qín xiū xí fǎ suí shùn fǎ zhù shì suí fǎ hâng rãn míng le fǎ yuǎn lí bü xiã xiàng bü zhâng dào shì dì

勤修习法、随顺法住,是随法行人明了法;远离八邪、向八正道,是第

bü rãn míngliǎo fǎ chú miâ zhîng jiã duànshýng sǐ lîu jiànzhýn shí dì shì xū tuï huán rãn míngliǎo fǎ guün

八人明了法;除灭众结、断生死漏、见真实谛,是须陀洹人明了法;观

wâi shì huàn zhÿ wú wǎng lái shì sÿ tuï hán rãn míngliǎo fǎ bù yào sün jiâ qiú jìn yǒu lîu yú shîushýng

味是患、知无往来,是斯陀含人明了法;不乐三界、求尽有漏、于受生

fǎ nǎi zhì yÿ niàn bù shýng ài zhuï shì ü nà hán rãn míngliǎo fǎ huî liù shãntōng dã bü xiâ tuō jiǔ dìng

法乃至一念不生爱著,是阿那含人明了法;获六神通、得八解脱、九定、

sì biàn xÿ jiý chãng jiù shì ü luï hàn rãn míngliǎo fǎ xìng yào guün chá yí wâi yuán qǐ xÿn cháng jì jìng zhÿ zú

四辩悉皆成就,是阿罗汉人明了法;性乐观察一味缘起、心常寂静知足

shǎo shì xiâ yÿn zì dã wù bù yïu tü chãng jiù zhǒngzhǒngshãntōng zhì huì shì pì zhÿ fï rãn míngliǎo fǎ zhì

少事解、因自得悟、不由他成就种 种神通智慧,是辟支佛人明了法;智

huì guǎng dà zhū gýn míng lì cháng lâ dù tuō yí qiâ zhîngshýng qín xiū fú zhì zhù dào zhÿ fǎ rú lái suǒ yǒu

慧广大、诸根明利、常乐度脱一切众 生、勤修福智助道之法、如来所有

shí lì wú wâi yí qiâ gōng dã jù zú yuán mǎn shì pú sà rãn míngliǎo fǎ shì wãi shí ruî zhū pú sà ün zhù

十力无畏、一切功德具足圆满,是菩萨人明了法;是为十。若诸菩萨安住

cǐ fǎ zã dã rú lái wú shàng dà zhì míngliǎo fǎ fï zǐ pú sà mï hý sà yǒu shí zhǒng xiū xíng fǎ hã

此法,则得如来无上大智明了法。佛子!菩萨摩诃萨有十种修行法。何

dþng wãi shí suǒ wâi gōngjìng zūn zhîng zhū shàn zhÿ shí xiū xíng fǎ cháng wãi zhū tiün zhÿ suǒ juã wù xiū xíng fǎ

等为十?所谓:恭敬尊重诸善知识修行法,常为诸天之所觉悟修行法,

yú zhū fï suǒ chánghuái cán kuì xiū xíng fǎ üi mǐn zhîngshýng bù shþ shýng sǐ xiū xíng fǎ shì bì jiū jìng xÿn wú biàn

于诸佛所常怀惭愧修行法,哀愍众 生不舍生死修行法,事必究竟心无变

dîng xiū xíng fǎ zhuünniàn suí zhú fü dà châng xÿn zhū pú sà zhîngjÿng qín xiū xuã xiū xíng fǎ yuǎn lí xiã jiàn qín qiú

动修行法,专念随逐发大乘心诸菩萨众精勤修学修行法,远离邪见勤求

zhâng dào xiū xíng fǎ cuÿ pî zhîng mï jí fán nǎo yâ xiū xíng fǎ zhÿ zhū zhîngshýng gýn xìngshâng liâ ãr wãi shuō fǎ

正道修行法,摧破众魔及烦恼业修行法,知诸众 生根性胜劣而为说法

lìng zhù fï dì xiū xíng fǎ ün zhù wú biünguǎng dà fǎ jiâ chú miâ fán nǎo lìngshýnqÿngjìng xiū xíng fǎ shì wãi

令住佛地修行法,安住无边广大法界、除灭烦恼令身清净修行法,是为

shí ruî zhū pú sà ün zhù qí zhōng zã dã rú lái wú shàng xiū xíng fǎ

十。若诸菩萨安住其中,则得如来无上修行法。

fï zǐ pú sà mï hý sà yǒu shí zhǒng mï hã dþng wãi shí suǒ wâi yùn mï shýng zhū qǔ gù

佛子!菩萨摩诃萨有十种魔。何等为十?所谓:蕴魔,生诸取故;

fán nǎo mï hãng zá rǎn gù yâ mï nãngzhàng ài gù xÿn mï qǐ güo màn gù sǐ mï shþ shýng chù

烦恼魔,恒杂染故;业魔,能障碍故;心魔,起高慢故;死魔,舍生处

gù tiün mï zì jiüozîng gù shàn gýn mï hãng zhí qǔ gù sün mâi mï jiǔ dün wâi gù shàn zhÿ shí mï

故;天魔,自憍纵故;善根魔,恒执取故;三昧魔,久耽味故;善知识魔,

qǐ zhuï xÿn gù pú tí fǎ zhì mï bù yuàn shþ lí gù shì wãi shí pú sà mï hý sà yìng zuî füngbiàn sù

起著心故;菩提法智魔,不愿舍离故;是为十。菩萨摩诃萨应作方便,速

qiú yuǎn lí fï zǐ pú sà mï hý sà yǒu shí zhǒng mï yâ hã dþng wãi shí suǒ wâi wàng shÿ pú tí xÿn

求远离。佛子!菩萨摩诃萨有十种魔业。何等为十?所谓:忘失菩提心

xiū zhū shàn gýn shì wãi mï yâ þ xin bù shÿ chýn xÿn chí jiâ shþ â xìng rãn yuǎn xiâ dài zhþ qÿng màn luàn

修诸善根是为魔业;恶心布施,嗔心持戒,舍恶性人,远懈怠者,轻慢乱

yì jÿ xián â huì shì wãi mï yâ yú shânshýn fǎ xÿn shýngqiün lìn yǒu kün huà zhþ ãr bù wãi shuō ruî

意,讥嫌恶慧,是为魔业;于甚深法心生悭吝,有堪化者而不为说,若

dã cái lì gōngjìnggîngyǎng suÿ fýi fǎ qì ãr qiáng wãi shuō shì wãi mï yâ bù yào tÿng wãn zhū bō luï mì

得财利恭敬供养,虽非法器而强为说,是为魔业;不乐听闻诸波罗蜜,

jiǎ shǐ wãn shuō ãr bù xiū xíng suÿ yì xiū xíng duō shýng xiâ dài yǐ xiâ dài gù zhì yì xiá liâ bù qiú wú

假使闻说而不修行,虽亦修行多生懈怠,以懈怠故,志意狭劣,不求无

shàng dà pú tí fǎ shì wãi mï yâ yuǎnshàn zhÿ shí jìn â zhÿ shí yào qiú âr châng bù yào shîushýng

上大菩提法,是为魔业;远善知识,近恶知识,乐求二乘,不乐受生,

zhì shàng niâ pán lí yù jì jìng shì wãi mï yâ yú pú sà suǒ qǐ chýn huì xÿn â yǎn shì zhÿ qiú qí zuì

志尚涅槃离欲寂静,是为魔业;于菩萨所起嗔恚心,恶眼视之,求其罪

xìn shuō qí guî â duàn bǐ suǒ yǒu cái lì gîngyǎng shì wãi mï yâ fþi bàngzhâng fǎ bù lâ tÿng wãn jiǎ

衅,说其过恶,断彼所有财利供养,是为魔业;诽谤正法不乐听闻,假

shǐ dã wãn biànshýng huǐ zǐ jiàn rãn shuō fǎ bù shýng zūn zhîng yán zì shuō shì yú shuō xÿ fýi shì wãi mï yâ

使得闻便生毁呰,见人说法不生尊重,言自说是,余说悉非,是为魔业;

lâ xuã shì lùn qiǎo shù wãn cí küi chǎn âr châng yǐn fù shýn fǎ huî yǐ miào yì shîu fýi qí rãn yuǎn lí pú

乐学世论巧术文词,开阐二乘,隐覆深法,或以妙义授非其人,远离菩

tí zhù yú xiã dào shì wãi mï yâ yǐ dã xiâ tuō yǐ ün yǐn zhþ cháng yào qÿn jìn ãr gîngyǎng zhÿ wâi

提住于邪道,是为魔业;已得解脱、已安隐者,常乐亲近而供养之,未

dã xiâ tuō wâi ün yǐn zhþ bù kþn qÿn jìn yì bù jiào huà shì wãi mï yâ zýngzhǎng wǒ màn wú yǒu

得解脱、未安隐者,不肯亲近,亦不教化,是为魔业;增长我慢,无有

gōngjìng yú zhū zhîngshýng duō xíng nǎo hài bù qiú zhâng fǎ zhýn shí zhì huì qí xÿn bì â nán kþ küi wù shì

恭敬,于诸众 生多行恼害,不求正法真实智慧,其心弊恶难可开悟,是

wãi mï yâ shì wãi shí pú sà mï hý sà yìng sù yuǎn lí qín qiú fï yâ

为魔业;是为十。菩萨摩诃萨应速远离,勤求佛业。

fï zǐ pú sà mï hý sà yǒu shí zhǒng shþ lí mï yâ hã dþng wãi shí suǒ wâi jìn shàn zhÿ shí

佛子!菩萨摩诃萨有十种舍离魔业。何等为十?所谓:近善知识,

gōngjìnggîngyǎng shþ lí mï yâ bù zì zūn jǔ bù zì zàn tàn shþ lí mï yâ yú fï shýn fǎ xìn xiâ bù

恭敬供养,舍离魔业;不自尊举,不自赞叹,舍离魔业,于佛深法信解不

bàng shþ lí mï yâ wâi cãngwàng shÿ yí qiâ zhì xÿn shþ lí mï yâ qín xiū miàohânghãng bù fàng yì shþ lí

谤,舍离魔业,未曾忘失一切智心,舍离魔业;勤修妙行恒不放逸,舍离

mï yâ cháng qiú yí qiâ pú sà zàng fǎ shþ lí mï yâ hãng yǎn shuō fǎ xÿn wú pí juàn shâ lí mï yâ

魔业;常求一切菩萨藏法,舍离魔业;恒演说法,心无疲倦,舍离魔业;

guÿ yÿ shí füng yÿ qiý zhū fï qǐ jiù hù xiǎng shþ lí mï yâ xìn shîu yì niàn yí qiâ zhū fï shãn lì jiü

归依十方一切诸佛,起救护想,舍离魔业;信受忆念一切诸佛,神力加

chí shþ lí mï yâ yǔ yí qiâ pú sà tïngzhîngshàn gýn píngdþng wú âr shþ lí mï yâ shì wãi shí

持,舍离魔业;与一切菩萨同种善根,平等无二,舍离魔业;是为十。

ruî zhū pú sà ün zhù cǐ fǎ zã nãng chū lí yí qiâ mï dào

若诸菩萨安住此法,则能出离一切魔道。

fï zǐ pú sà mï hý sà yǒu shí zhǒngjiàn fï hã dþng wãi shí suǒ wâi yú ün zhù shì jiünchãngzhâng

佛子!菩萨摩诃萨有十种见佛。何等为十?所谓:于安住世间成 正

juã fï wú zhuïjiàn yuàn fï chū shýngjiàn yâ bào fï shýn xìn jiàn zhù chí fï suí shùnjiàn niâ pán fï shýn rù

觉佛无著见,愿佛出生见,业报佛深信见,住持佛随顺见,涅槃佛深入

jiàn fǎ jiâ fï pǔ zhì jiàn xÿn fï ün zhù jiàn sün mâi fï wú liàng wú yÿ jiàn bþn xìng fï míngliǎojiàn

见,法界佛普至见,心佛安住见,三昧佛无量无依见,本性佛明了见,

suí lâ fï pǔ shîujiàn shì wãi shí ruî zhū pú sà ün zhù cǐ fǎ zã cháng dã jiàn wú shàng rú lái fï zǐ

随乐佛普受见,是为十。若诸菩萨安住此法,则常得见无上如来。佛子!

pú sà mï hý sà yǒu shí zhǒng fï yâ hã dþng wãi shí suǒ wâi suí shí küi dǎo shì fï yâ lìngzhâng xiū xíng

菩萨摩诃萨有十种佛业。何等为十?所谓:随时开导是佛业,令正修行

gù mângzhōnglìngjiàn shì fï yâ juã xÿ shàn gýn gù wâi tü yǎn shuō suǒ wâi wãn jÿng shì fï yâ lìngshýng zhì

故;梦中令见是佛业,觉昔善根故;为他演说所未闻经是佛业,令生智

duàn yí gù wãi huǐ chán suǒ chán zhþ shuō chū lí fǎ shì fï yâ lìng lí yí xÿn gù ruî yǒu zhîngshýng qǐ qiün lìn

断疑故;为悔缠所缠者说出离法是佛业,令离疑心故;若有众 生起悭吝

xÿn nǎi zhì â huì xÿn âr châng xÿn sǔn hài xÿn yí huî xÿn sǎn dîng xÿn jiüo màn xÿn wãi xiàn rú

心,乃至恶慧心、二乘心、损害心、疑惑心、散动心、憍慢心,为现如

lái zhîngxiàngzhuüng yán shýn shì fï yâ shýngzhǎng guî qù shàn gýn gù yú zhâng fǎ nán yù shí guǎng wãi shuō fǎ

来众 相 庄 严身是佛业,生 长过去善根故;于正法难遇时,广为说法,

lìng qí wãn yǐ dã tuï luï ní zhì shãntōng zhì pǔ nãng lì yì wú liàngzhîngshýng shì fï yâ shâng xiâ qÿngjìng

令其闻已,得陀罗尼智、神通智,普能利益无量 众 生是佛业,胜解清净

gù ruî yǒu mï shì qǐ nãng yǐ füngbiànxiàn xū kōng jiâ dþngshýng shuō bù sǔn nǎo tü fǎ yǐ wãi duì zhì lìng

故;若有魔事起,能以方便现虚空界等声,说不损恼他法以为对治,令

qí küi wù zhîng mï wãn yǐ wýi guüng xiý miâ shì fï yâ zhì yào shū shâng wýi dã dà gù qí xÿn wú jiàn

其开悟,众魔闻已威光歇灭是佛业,志乐殊胜,威德大故;其心无间,

cháng zì shǒu hù bù lìngzhâng rù âr chângzhâng wâi ruî yǒu zhîngshýng gýn xìng wâi shú zhōng bù wãi shuō xiâ tuō jìng

常自守护,不令证入二乘 正位,若有众 生根性未熟,终不为说解脱境

jiâ shì fï yâ bþn yuàn suǒ zuî gù shýng sǐ jiã lîu yí qiâ jiý lí xiū pú sà hângxiüng xù bù duàn yǐ dà

界是佛业,本愿所作故;生死结漏一切皆离,修菩萨行相续不断,以大

býi xÿn shâ qǔ zhîngshýng lìng qí qǐ xíng jiū jìng xiâ tuō shì fï yâ bù duàn xiū xíng pú sà hâng gù pú sà mï

悲心摄取众 生,令其起行究竟解脱是佛业,不断修行菩萨行故;菩萨摩

hý sà liǎo dá zì shýn jí yǐ zhîngshýng bþn lái jì miâ bù jÿng bù bù ãr qín xiū fú zhì wú yǒu yàn zú suÿ

诃萨了达自身及以众 生,本来寂灭,不惊不怖而勤修福智无有厌足,虽

zhÿ yí qiâ fǎ wú yǒu zào zuî ãr yì bù shþ zhū fǎ zì xiàng suÿ yú zhū jìng jiâ yǒng lí tün yù ãr cháng yào

知一切法无有造作,而亦不舍诸法自相,虽于诸境界永离贪欲,而常乐

zhünfâng zhū fï sâ shýn suÿ zhÿ bù yïu tü wù rù yú fǎ ãr zhǒngzhǒngfüngbiàn qiú yí qiâ zhì suÿ zhÿ zhū guï

瞻奉诸佛色身,虽知不由他悟入于法,而种 种方便求一切智,虽知诸国

tǔ jiý rú xū kōng ãr cháng yào zhuüng yán yí qiâ fï chà suÿ hãngguün chá wú rãn wú wǒ ãr jiào huà zhîngshýng

土皆如虚空,而常乐 庄 严一切佛刹,虽恒观察无人无我,而教化众 生

wú yǒu pí yàn suÿ yú fǎ jiâ bþn lái bù dîng ãr yǐ shãntōng zhì lì xiànzhîngbiàn huà suÿ yǐ chãng jiù yí qiâ

无有疲厌,虽于法界本来不动,而以神通智力现众变化,虽已成就一切

zhì zhì ãr xiū pú sà hâng wú yǒu xiū xÿ suÿ zhÿ zhū fǎ bù kþ yán shuō ãr zhuǎnjìng fǎ lún lìngzhîng xÿn xǐ

智智,而修菩萨行无有休息,虽知诸法不可言说,而转净法轮令众心喜,

suÿ nãng shì xiàn zhū fï shãn lì ãr bù yàn shþ pú sà zhÿ shýn suÿ xiàn rù yú dà bō niâ pán ãr yí qiâ chù shì

虽能示现诸佛神力,而不厌舍菩萨之身,虽现入于大般涅槃,而一切处示

xiànshîushýng nãng zuî rú shì quán shí shuünghâng fǎ shì fï yâ shì wãi shí ruî zhū pú sà ün zhù qí zhōng zã

现受生,能作如是权实 双 行法是佛业;是为十。若诸菩萨安住其中,则

dã bù yïu tü jiào wú shàng wú shÿ guǎng dà yâ

得不由他教无上无师广大业。

fï zǐ pú sà mï hý sà yǒu shí zhǒng màn yâ hã dþng wãi shí suǒ wâi yú shÿ sýng fù mǔ

佛子!菩萨摩诃萨有十种慢业。何等为十?所谓:于师、僧、父母、

shü mãn pï luï mãn zhù yú zhâng dào xiàngzhâng dào zhþ zūn zhîng fú tián suǒ ãr bù gōngjìng shì màn yâ

沙门、婆罗门、住于正道,向 正道者,尊重福田所而不恭敬,是慢业;

huî yǒu fǎ shÿ huî zuì shâng fǎ chãng yú dà châng zhÿ chū yào dào dã tuï luï ní yǎn shuō qì jÿngguǎng dà zhÿ

或有法师获最胜法,乘于大乘,知出要道,得陀罗尼,演说契经广大之

fǎ wú yǒu xiū xÿ ãr yú qí suǒ qǐ güo màn xÿn jí yú suǒ shuō fǎ bù shýnggōngjìng shì màn yâ yú

法、无有休息,而于其所起高慢心,及于所说法不生恭敬,是慢业;于

zhîng huì zhōng wãn shuōmiào fǎ bù kþn tàn mþi lìng rãn xìn shîu shì màn yâ hǎo qǐ guî màn zì güo líng wù

众会中闻说妙法,不肯叹美,令人信受,是慢业,好起过慢,自高陵物,

bù jiàn jǐ shÿ bù zhÿ zì duǎn shì màn yâ hǎo qǐ guî guî màn jiàn yǒu dã rãn yìng zàn bù zàn jiàn tü zàn

不见己失,不知自短,是慢业;好起过过慢,见有德人应赞不赞,见他赞

tàn bù shýnghuün xǐ shì màn yâ jiàn yǒu fǎ shÿ wãi rãn shuō fǎ zhÿ shì fǎ shì lǜ shì zhýn shí shì

叹不生欢喜,是慢业;见有法师为人说法,知是法、是律、是真实、是

fï yǔ wãi xián qí rãn yì xián qí fǎ zì qǐ fþi bàng yì lìng tü bàng shì màn yâ zì qiú güo zuî zì

佛语,为嫌其人亦嫌其法,自起诽谤,亦令他谤,是慢业;自求高座,自

chýng fǎ shÿ yìngshîugîng jǐ bù yìng zhí shì jiàn yǒu qí jiù jiǔ xiū xíng rãn bù qǐ fãngyíng bù kþn chãng

称法师,应受供给,不应执事,见有耆旧久修行人,不起逢迎,不肯承

shì shì màn yâ jiàn yǒu dã rãn pín cù bù xǐ yán cí cū guǎng sì qí guî shÿ shì màn yâ jiàn yǒu

事,是慢业;见有德人颦蹙不喜,言辞粗犷,伺其过失,是慢业;见有

cōng huì zhÿ fǎ zhÿ rãn bù kþn qÿn jìn gōngjìnggîngyǎng bù kþn zÿ wân hã dþng wãi shàn hã dþng bú shàn hã

聪慧知法之人,不肯亲近恭敬供养,不肯咨问:何等为善?何等不善?何

dþ yìng zuî hã dþ bù yìng zuî zuî hã dþng yâ yú cháng yâ zhōng ãr dã zhǒngzhǒng lì yì ün lâ yú chÿ

等应作?何等不应作?作何等业?于长夜中而得种 种利益安乐,愚痴

wán hþn wǒ màn suǒ tūn zhōng bù nãngjiàn chū yào zhÿ dào shì màn yâ fù yǒu zhîngshýng màn xÿn suǒ fù zhū

顽很,我慢所吞,终不能见出要之道,是慢业;复有众 生慢心所覆,诸

fï chū shì bù nãng qÿn jìn gōngjìnggîngyǎng xÿn shàn bù qǐ jiù shànxiüo miâ bù yìngshuō ãr shuō bù yìngzhâng

佛出世不能亲近恭敬供养,新善不起,旧善消灭,不应说而说,不应诤

ãr zhâng wâi lái bì duî xiǎn nàn shýnkýng yú bǎi qiün jiã shàng bù zhí fï hã kuàng wãn fǎ dàn yǐ cãng fü pú

而诤,未来必堕险难深坑,于百千劫尚不值佛,何况闻法?但以曾发菩

tí xÿn gù zhōng zì xǐng wù shì màn yâ shì wãi shí

提心故,终自醒悟,是慢业;是为十。

ruî zhū pú sà lí cǐ màn yâ zã dã shí zhǒng zhì yâ hã dþng wãi shí suǒ wâi xìn xiâ yâ bào

若诸菩萨离此慢业,则得十种智业。何等为十?所谓:信解业报,

bù huài yÿn guǒ shì zhì yâ bù shþ pú tí xÿn chángniàn zhū fï shì zhì yâ jìn shàn zhÿ shí gōngjìnggîng

不坏因果,是智业;不舍菩提心,常念诸佛,是智业;近善知识恭敬供

yǎng qí xÿn zūn zhîngzhōng wú yàn dài shì zhì yâ lâ fǎ lâ yì wú yǒu yàn zú yuǎn lí xiã niàn

养,其心尊重 终无厌怠,是智业;乐法、乐义,无有厌足,远离邪念,

qín xiū zhângniàn shì zhì yâ yú yí qiâ zhîngshýng lí yú wǒ màn yú zhū pú sà qǐ rú lái xiǎng ài zhîng

勤修正念,是智业;于一切众 生离于我慢,于诸菩萨起如来想,爱重

zhâng fǎ rú xÿ jǐ shýn zūn fâng rú lái rú hù jǐ mìng yú xiū xíng zhþ shýng zhū fï xiǎng shì zhì yâ shýn yǔ

正法如惜己身,尊奉如来如护己命,于修行者生诸佛想,是智业;身语

yì yâ wú zhū bú shàn zàn mþi xiánshâng suí shùn pú tí shì zhì yâ bù huàiyuán qǐ lí zhū xiã jiàn

意业无诸不善,赞美贤圣,随顺菩提,是智业;不坏缘起,离诸邪见,

pî àn dã míng zhào yí qiâ fǎ shì zhì yâ shí zhǒng huí xiàng suí shùn xiū xíng yú zhū bō luï mì qǐ cí mǔ

破暗得明,照一切法,是智业;十种回向随顺修行,于诸波罗蜜起慈母

xiǎng yú shànqiǎofüngbiàn qǐ cí fù xiǎng yǐ shýnjìng xÿn rù pú tí shâ shì zhì yâ shÿ jiâ duō wãn zhǐ guün

想,于善巧方便起慈父想,以深净心入菩提舍,是智业;施戒多闻止观

fú huì rú shì yí qiâ zhù dào zhÿ fǎ cháng qín jÿ jí wú yǒu yàn juàn shì zhì yâ ruî yǒu yÿ yâ wãi fï

福慧,如是一切助道之法常勤积集,无有厌倦,是智业;若有一业为佛

suǒ zàn nãng pî zhîng mï fán nǎo dîu zhâng nãng lí yí qiâ zhàng gài chán fù nãngjiào huà tiáo fú yí qiâ zhîngshýng

所赞,能破众魔烦恼斗诤,能离一切障盖缠缚,能教化调伏一切众 生,

nãng suí shùn zhì huì shâ qǔ zhâng fǎ nãng yán jìng fï chà nãng fü qǐ tōngmíng jiý qín xiū xí wú yǒu xiâ tuì

能随顺智慧摄取正法,能严净佛刹,能发起通明,皆勤修习无有懈退,

shì zhì yâ shì wãi shí ruî zhū pú sà ün zhù qí zhōng zã dã rú lái yí qiâ shànqiǎofüngbiàn wú shàng dà zhì

是智业;是为十。若诸菩萨安住其中,则得如来一切善巧方便无上大智

业。

fï zǐ pú sà mï hý sà yǒu shí zhǒng mï suǒ shâ chí hã dþng wãi shí suǒ wâi xiâ dài xÿn mï

佛子!菩萨摩诃萨有十种魔所摄持。何等为十?所谓:懈怠心,魔

suǒ shâ chí zhì yào xiá liâ mï suǒ shâ chí yú shǎoxíngshýng zú mï suǒ shâ chí shîu yÿ fýi yú mï

所摄持;志乐狭劣,魔所摄持;于少行生足,魔所摄持;受一非余,魔

suǒ shâ chí bù fü dà yuàn mï suǒ shâ chí yào chǔ jì miâ duàn chú fán nǎo mï suǒ shâ chí yǒngduànshýng

所摄持;不发大愿,魔所摄持;乐处寂灭,断除烦恼,魔所摄持;永断生

sǐ mï suǒ shâ chí shþ pú sà hâng mï suǒ shâ chí bù huà zhîngshýng mï suǒ shâ chí yí bàngzhâng fǎ

死,魔所摄持;舍菩萨行,魔所摄持;不化众 生,魔所摄持;疑谤正法,

mï suǒ shâ chí shì wãi shí ruî zhū pú sà nãng qì shþ cǐ mï suǒ shâ chí zã dã shí zhǒng fï suǒ shâ chí

魔所摄持;是为十。若诸菩萨能弃舍此魔所摄持,则得十种佛所摄持。

hã dþng wãi shí suǒ wâi chū shǐ nãng fü pú tí zhÿ xÿn fï suǒ shâ chí yú shýngshýngzhōng chí pú tí xÿn

何等为十?所谓:初始能发菩提之心,佛所摄持;于生 生 中持菩提心,

bù lìngwàng shÿ fï suǒ shâ chí juã zhū mï shì xÿ nãngyuǎn lí fï suǒ shâ chí wãn zhū bō luï mì rú shuō

不令忘失,佛所摄持;觉诸魔事,悉能远离,佛所摄持;闻诸波罗蜜如说

xiū xíng fï suǒ shâ chí zhÿ shýng sǐ kǔ ãr bù yàn wù fï suǒ shâ chí guünshânshýn fǎ dã wú liàng guǒ

修行,佛所摄持;知生死苦而不厌恶,佛所摄持;观甚深法,得无量果,

fï suǒ shâ chí wãi zhū zhîngshýngshuō âr châng fǎ ãr bù zhâng qǔ bǐ châng xiâ tuō fï suǒ shâ chí lâ guün

佛所摄持;为诸众 生说二乘法,而不证取彼乘解脱,佛所摄持;乐观

wú wãi fǎ ãr bù zhù qí zhōng yú yǒu wãi wú wãi bù shýng âr xiǎng fï suǒ shâ chí zhì wú shýng chù ãr

无为法,而不住其中,于有为、无为不生二想,佛所摄持;至无生处而

xiànshîushýng fï suǒ shâ chí suÿ zhâng dã yí qiâ zhì ãr qǐ pú sà hâng bù duàn pú sà zhǒng fï suǒ shâ

现受生,佛所摄持;虽证得一切智,而起菩萨行,不断菩萨种,佛所摄

chí shì wãi shí ruî zhū pú sà ün zhù qí zhōng zã dã zhū fï wú shàng shâ chí lì

持;是为十。若诸菩萨安住其中,则得诸佛无上摄持力。

fï zǐ pú sà mï hý sà yǒu shí zhǒng fǎ suǒ shâ chí hã dþng wãi shí suǒ wâi zhÿ yí qiâ hâng wú

佛子!菩萨摩诃萨有十种法所摄持。何等为十?所谓:知一切行无

cháng fǎ suǒ shâ chí zhÿ yí qiâ hâng kǔ fǎ suǒ shâ chí zhÿ yí qiâ hâng wú wǒ fǎ suǒ shâ chí zhÿ

常,法所摄持;知一切行苦,法所摄持;知一切行无我,法所摄持;知

yí qiâ fǎ jì miâ niâ pán fǎ suǒ shâ chí zhÿ zhū fǎ cïngyuán qǐ wú yuán zã bù qǐ fǎ suǒ shâ chí zhÿ

一切法寂灭涅槃,法所摄持;知诸法从缘起,无缘则不起,法所摄持;知

bù zhâng sÿ wãi gù qǐ yú wú míng wú míng qǐ gù nǎi zhì lǎo sǐ qǐ bù zhâng sÿ wãi miâ gù wú míng

不正思惟故,起于无明,无明起故,乃至老死起,不正思惟灭故,无明

miâ wú míng miâ gù nǎi zhì lǎo sǐ miâ fǎ suǒ shâ chí zhÿ sün xiâ tuō mãn chū shýngshýng wãn châng zhâng

灭,无明灭故,乃至老死灭,法所摄持;知三解脱门,出生 声闻乘,证

wú zhâng fǎ chū shýng dú juã châng fǎ suǒ shâ chí zhÿ liù bō luï mì sì shâ fǎ chū shýng dà châng fǎ suǒ

无诤法出生独觉乘,法所摄持;知六波罗蜜、四摄法出生大乘,法所

shâ chí zhÿ yí qiâ chà yí qiâ fǎ yí qiâ zhîngshýng yí qiâ shì shì fï zhì jìng jiâ fǎ suǒ shâ chí

摄持;知一切刹、一切法、一切众 生、一切世是佛智境界,法所摄持;

zhÿ duàn yí qiâ niàn shþ yÿ qiý qǔ lí qián hîu jì suí shùn niâ pán fǎ suǒ shâ chí shì wãi shí ruî zhū

知断一切念,舍一切取,离前后际,随顺涅槃,法所摄持;是为十。若诸

pú sà ün zhù qí zhōng zã dã yí qiâ zhū fï wú shàng fǎ suǒ shâ chí fï zǐ pú sà mï hý sà zhù dōu shuài

菩萨安住其中,则得一切诸佛无上法所摄持。佛子!菩萨摩诃萨住兜率

tiün yǒu shí zhǒng suǒ zuî yâ hã dþng wãi shí suǒ wâi wãi yù jiâ zhū tiün zǐ shuō yàn lí fǎ yán yí qiâ

天,有十种所作业。何等为十?所谓:为欲界诸天子说厌离法言,一切

zì zài jiý shì wú cháng yí qiâ kuài lâ xÿ düngshuüi xiâ quàn bǐ zhū tiün fü pú tí xÿn shì wãi dì yÿ suǒ zuî

自在皆是无常,一切快乐悉当衰谢,劝彼诸天发菩提心,是为第一所作

yâ wãi sâ jiâ zhū tiünshuō rù chū zhū chán xiâ tuō sün mâi ruî yú qí zhōng ãr shýng ài zhuï yÿn ài fù qǐ shýn

业。为色界诸天说入出诸禅解脱三昧,若于其中而生爱著,因爱复起身

jiàn xiã jiàn wú míngdþng zhþ zã wãi qí shuō rú shí zhì huì ruî yú yí qiâ sâ fýi sâ fǎ qǐ diün dǎo xiǎng

见、邪见、无明等者,则为其说如实智慧;若于一切色、非色法起颠倒想,

yǐ wãi qÿngjìng wãi shuō bù jìng jiý shì wú cháng quàn qí lìng fü pú tí zhÿ xÿn shì wãi dì âr suǒ zuî yâ

以为清净,为说不净皆是无常,劝其令发菩提之心;是为第二所作业。

pú sà mï hý sà zhù dōu shuàitiün rù sün mâi míng guüngmíngzhuüng yán shýnfàngguüngmíng biànzhào sün qiün

菩萨摩诃萨住兜率天,入三昧,名:光明 庄 严,身放光明,遍照三千

dà qiün shì jiâ suí zhîngshýng xÿn yǐ zhǒngzhǒng yÿn ãr wãi shuō fǎ zhîngshýng wãn yǐ xìn xÿn qÿngjìng mìng

大千世界,随众 生心,以种 种音而为说法;众 生闻已,信心清净,命

zhōngshýng yú dōu shuàitiünzhōng quàn qí lìng fü pú tí zhÿ xÿn shì wãi dì sün suǒ zuî yâ pú sà mï hý sà zài

终 生于兜率天中,劝其令发菩提之心,是为第三所作业。菩萨摩诃萨在

dōu shuàitiün yǐ wú zhàng ài yǎn pǔ jiàn shí füng dōu shuàitiünzhōng yí qiâ pú sà bǐ zhū pú sà jiý yì jiàn

兜率天,以无障碍眼,普见十方兜率天中,一切菩萨,彼诸菩萨皆亦见

cǐ hù xiüngjiàn yǐ lùn shuōmiào fǎ wâi jiàngshãn mǔ tüi chū shýng chū jiü wǎng yì dào chǎng jù dà

此;互相见已,论说妙法,谓:降神母胎,初生出家,往诣道场,具大

zhuüng yán ãr fù shì xiànwǎng xÿ yǐ lái suǒ xíng zhÿ hâng yǐ bǐ hâng gù chãng cǐ dà zhì suǒ yǒu gōng dã bù

庄 严,而复示现往昔已来所行之行,以彼行故,成此大智;所有功德不

lí bþn chù ãr nãng shì xiàn rú shì dþng shì shì wãi dì sì suǒ zuî yâ pú sà mï hý sà zhù dōu shuàitiün

离本处,而能示现如是等事,是为第四所作业。菩萨摩诃萨住兜率天,

shí füng yí qiâ dōu shuàitiüngōng zhū pú sà zhîng jiý xÿ lái jí gōngjìng wãi rào þr shí pú sà mï hý sà yù

十方一切兜率天宫诸菩萨众皆悉来集,恭敬围绕;尔时,菩萨摩诃萨欲

lìng bǐ zhū pú sà jiý mǎn qí yuànshýnghuün xǐ gù suí bǐ pú sà suǒ yìng zhù dì suǒ xíng suǒ duàn suǒ xiū

令彼诸菩萨皆满其愿生欢喜故,随彼菩萨所应住地,所行、所断、所修、

suǒ zhâng yǎn shuō fǎ mãn bǐ zhū pú sà wãn shuō fǎ yǐ jiý dà huün xǐ dã wâi cãng yǒu gâ hái bþn tǔ

所证,演说法门;彼诸菩萨闻说法已,皆大欢喜,得未曾有,各还本土

suǒ zhù gōngdiàn shì wãi dì wǔ suǒ zuî yâ pú sà mï hý sà zhù dōu shuàitiün shí yù jiâ zhǔ tiün mï bō xún

所住宫殿,是为第五所作业。菩萨摩诃萨住兜率天时,欲界主天魔波旬,

wãi yù huàiluàn pú sà yâ gù juàn shǔ wãi rào yì pú sà suǒ þr shí pú sà wãi cuÿ fú mï jūn gù zhù jÿn

为欲坏乱菩萨业故,眷属围绕诣菩萨所;尔时,菩萨为摧伏魔军故,住金

güng dào suǒ shâ bō rþ bō luï mì füngbiànshànqiǎo zhì huì mãn yǐ rïu ruǎn cū guǎng âr zhǒng yǔ ãr wãi shuō fǎ

刚道所摄般若波罗蜜方便善巧智慧门,以柔软、粗犷二种语而为说法,

lìng mï bō xún bù dã qí biàn mï jiàn pú sà zì zài wýi lì jiý fü ü nîu duō luï sün miǎo sün pú tí xÿn shì

令魔波旬不得其便;魔见菩萨自在威力,皆发阿耨多罗三藐三菩提心,是

wãi dì liù suǒ zuî yâ pú sà mï hý sà zhù dōu shuàitiün zhÿ yù jiâ zhū tiün zǐ bù yào wãn fǎ þr shí

为第六所作业。菩萨摩诃萨住兜率天,知欲界诸天子不乐闻法;尔时,

pú sà chū dà yÿn shýng biàn gào zhÿ yán jÿn rì pú sà düng yú gōngzhōngxiàn xÿ yǒu shì ruî yù jiàn zhþ yí

菩萨出大音声,遍告之言:今日菩萨当于宫中现希有事,若欲见者,宜

sù wǎng yì shí zhū tiün zǐ wãn shì yǔ yǐ wú liàng bǎi qiün yì nuï yú tuō jiý lái jí huì þr shí pú

速往诣。时,诸天子闻是语已,无量百千亿那由他皆来集会;尔时,菩

sà jiàn zhū tiünzhîng jiý lái jí yǐ wãi xiàngōngzhōng zhū xÿ yǒu shì bǐ zhū tiün zǐ cãng wâi jiàn wãn jì dã jiàn

萨见诸天众皆来集已,为现宫中诸希有事,彼诸天子曾未见闻,既得见

yǐ jiý dà huün xǐ qí xÿn zuì mî yîu yú lâ zhōng chū shýng gào yán zhū rãn zhþ yí qiâ zhū hâng jiý xÿ

已,皆大欢喜,其心醉没;又于乐中出声告言:诸仁者!一切诸行皆悉

wú cháng yí qiâ zhū hâng jiý xÿ shì kǔ yí qiâ zhū fǎ jiý xÿ wú wǒ niâ pán jì miâ yîu fù gào yán

无常,一切诸行皆悉是苦,一切诸法皆悉无我,涅槃寂灭。又复告言:

rǔ dþng jiý yìng xiū pú sà hâng jiý düngyuán mǎn yí qiâ zhì zhì bǐ zhū tiün zǐ wãn cǐ fǎ yÿn yōu tàn zÿ jiý ãr

汝等皆应修菩萨行,皆当圆满一切智智。彼诸天子闻此法音,忧叹咨嗟而

shýng yàn lí mǐ bù jiý fü pú tí zhÿ xÿn shì wãi dì qÿ suǒ zuî yâ pú sà mï hý sà zhù dōu shuàigōng

生厌离,靡不皆发菩提之心;是为第七所作业。菩萨摩诃萨住兜率宫,

bù shþ bþn chù xÿ nãngwǎng yì shí füng wú liàng yí qiâ fï suǒ jiàn zhū rú lái qÿn jìn lǐ bài gōngjìngtÿng

不舍本处,悉能往诣十方无量一切佛所,见诸如来,亲近礼拜,恭敬听

fǎ þr shí zhū fï yù lìng pú sà huî dã zuì shàngguàndǐng fǎ gù wãi shuō pú sà dì míng yí qiâ shãn

法;尔时,诸佛欲令菩萨获得最上灌顶法故,为说菩萨地,名:一切神

tōng yǐ yÿ niànxiüngyìng huì jù zú yí qiâ zuì shânggōng dã rù yí qiâ zhì zhì wâi shì wãi dì bü suǒ zuî

通,以一念相应慧,具足一切最胜功德,入一切智智位,是为第八所作

yâ pú sà mï hý sà zhù dōu shuàigōng wãi yù gîngyǎng zhū rú lái gù yǐ dà shãn lì xÿng qǐ zhǒngzhǒng zhū gîng

业。菩萨摩诃萨住兜率宫,为欲供养诸如来故,以大神力兴起种 种诸供

yǎng jù míng shū shâng kþ lâ biàn fǎ jiâ xū kōng jiâ yí qiâ shì jiâ gîngyǎng zhū fï bǐ shì jiâ

养具,名:殊胜可乐,遍法界、虚空界、一切世界,供养诸佛;彼世界

zhōng wú liàngzhîngshýng jiàn cǐ gîngyǎng jiý fü ü nîu duō luï sün miǎo sün pú tí xÿn shì wãi dì jiǔ suǒ zuî yâ

中无量 众 生,见此供养,皆发阿耨多罗三藐三菩提心;是为第九所作业。

pú sà mï hý sà zhù dōu shuàitiün chū wú liàng wú biün rú huàn rú yǐng fǎ mãn zhōubiàn shí füng yí qiâ shì jiâ

菩萨摩诃萨住兜率天,出无量无边如幻如影法门,周遍十方一切世界,

shì xiànzhǒngzhǒng sâ zhǒngzhǒngxiüng zhǒngzhǒngxíng tǐ zhǒngzhǒng wýi yí zhǒngzhǒng shì yâ zhǒngzhǒngfüng

示现种 种色、种 种 相、种 种形体、种 种威仪、种 种事业、种 种方

biàn zhǒngzhǒng pì yù zhǒngzhǒng yán shuō suí zhîngshýng xÿn jiý lìnghuün xǐ shì wãi dì shí suǒ zuî yâ fï

便、种 种譬谕、种 种言说,随众 生心皆令欢喜。是为第十所作业。佛

zǐ shì wãi pú sà mï hý sà zhù dōu shuàitiün shí zhǒng suǒ zuî yâ ruî zhū pú sà chãng jiù cǐ fǎ zã nãng yú

子!是为菩萨摩诃萨住兜率天十种所作业。若诸菩萨成就此法,则能于

hîu xià shýng rãn jiün

后下生人间。

fï zǐ pú sà mï hý sà yú dōu shuàitiünjiüng xià shýng shí xiàn shí zhǒng shì hã dþng wãi shí fï zǐ

佛子!菩萨摩诃萨于兜率天将下生时,现十种事。何等为十?佛子!

pú sà mï hý sà yú dōu shuàitiün xià shýng zhÿ shí cïng yú zú xià fàng dà guüngmíng míng ün lâ zhuüng yán

菩萨摩诃萨于兜率天下生之时,从于足下放大光明,名:安乐 庄 严,

pǔ zhào sün qiün dà qiün shì jiâ yí qiâ â qù zhū nán zhîngshýng chù sÿ guüng zhþ mî bù jiý dã lí kǔ ün lâ

普照三千大千世界一切恶趣诸难众 生;触斯光者,莫不皆得离苦安乐;

dã ün lâ yǐ xÿ zhÿ jiüng yǒu qí tâ dà rãn chū xÿng yú shì shì wãi dì yÿ suǒ shì xiàn shì fï zǐ pú

得安乐已,悉知将有奇特大人出兴于世,是为第一所示现事。佛子!菩

sà mï hý sà yú dōu shuàitiün xià shýng zhÿ shí cïng yú mãi jiün bái háo xiàngzhîngfàng dà guüngmíng míng yuý juã

萨摩诃萨于兜率天下生之时,从于眉间白毫相 中放大光明,名曰:觉

wù pǔ zhào sün qiün dà qiün shì jiâ zhào bǐ sù shì yí qiâ tïngxíng zhū pú sà shýn bǐ zhū pú sà mþngguüngzhào

悟,普照三千大千世界,照彼宿世一切同行诸菩萨身;彼诸菩萨蒙光照

yǐ xián zhÿ pú sà jiüng yù xià shýng gâ gâ chū xÿng wú liànggîng jù yì pú sà suǒ ãr wãi gîngyǎng shì wãi

已,咸知菩萨将欲下生,各各出兴无量供具,诣菩萨所而为供养,是为

dì âr suǒ shì xiàn shì fï zǐ pú sà mï hý sà yú dōu shuàitiünjiüng xià shýng shí yú yîu zhǎngzhōngfàng dà

第二所示现事。佛子!菩萨摩诃萨于兜率天将下生时,于右掌 中放大

guüngmíng míng qÿngjìngjìng jiâ xÿ nãng yán jìng yí qiâ sün qiün dà qiün shì jiâ qí zhōng ruî yǒu yǐ dã wú lîu

光明,名:清净境界,悉能严净一切三千大千世界,其中若有已得无漏

zhū pì zhÿ fï juã sÿ guüng zhþ jí shþ shîumìng ruî bù juã zhþ guüngmíng lì gù xǐ zhì tü füng yú shì

诸辟支佛觉斯光者,即舍寿命;若不觉者,光明力故,徙置他方;余世

jiâ zhōng yí qiâ zhū mï jí zhū wài dào yǒu jiànzhîngshýng jiý yì xǐ zhì tü füng shì jiâ wãi chú zhū fï shãn lì suǒ

界中一切诸魔及诸外道有见众 生,皆亦徙置他方世界,唯除诸佛神力所

chí yìng huà zhîngshýng shì wãi dì sün suǒ shì xiàn shì fï zǐ pú sà mï hý sà yú dōu shuàitiünjiüng xià shýng

持应化众 生,是为第三所示现事。佛子!菩萨摩诃萨于兜率天将下生

shí cïng qí liǎng xÿ fàng dà guüngmíng míng qÿngjìngzhuüng yán pǔ zhào yí qiâ zhū tiüngōngdiàn xià cïng hù shì

时,从其两膝放大光明,名:清净 庄 严,普照一切诸天宫殿,下从护世,

shàng zhì jìng jū mǐ bù zhōubiàn bǐ zhū tiündþng xián zhÿ pú sà yú dōu shuàitiünjiüng yù xià shýng jù huáiliàn

上至净居,靡不周遍;彼诸天等,咸知菩萨于兜率天将欲下生,俱怀恋

mù býi tàn yōu nǎo gâ chí zhǒngzhǒng huü mán yÿ fu tú xiüng mî xiüng fün gài jì yuâ yì pú sà

慕,悲叹忧恼,各持种 种华鬘、衣服、涂香、末香、幡盖、妓乐诣菩萨

suǒ gōngjìnggîngyǎng suí zhú xià shýng nǎi zhì niâ pán shì wãi dì sì suǒ shì xiàn shì fï zǐ pú sà mï

所,恭敬供养,随逐下生乃至涅槃,是为第四所示现事。佛子!菩萨摩

hý sà zài dōu shuàitiünjiüng xià shýng shí yú wàn zì jÿn güngzhuüng yán xÿn zàngzhōngfàng dà guüngmíng míng wú nãng

诃萨在兜率天将下生时,于卍字金刚 庄 严心藏中放大光明,名:无能

shângchuáng pǔ zhào shí füng yí qiâ shì jiâ jÿn güng lì shì shí yǒu bǎi yì jÿn güng lì shì jiý xÿ lái jí suí

胜 幢 ,普照十方一切世界金刚力士;时,有百亿金刚力士皆悉来集,随

zhú shì wâi shǐ yú xià shýng nǎi zhì niâ pán shì wãi dì wǔ suǒ shì xiàn shì fï zǐ pú sà mï hý sà

逐侍卫,始于下生,乃至涅槃,是为第五所示现事。佛子!菩萨摩诃萨

yú dōu shuàitiünjiüng xià shýng shí cïng qí shýnshàng yí qiâ máo kǒngfàng dà guüngmíng míng fýn biã zhîngshýng pǔ

于兜率天将下生时,从其身上一切毛孔放大光明,名:分别众 生,普

zhào yí qiâ dà qiün shì jiâ biàn chù yí qiâ zhū pú sà shýn fù chù yí qiâ zhū tiün shì rãn zhū pú sà dþngxián zuî

照一切大千世界,遍触一切诸菩萨身,复触一切诸天世人;诸菩萨等咸作

shì niàn wǒ yÿng zhù cǐ gîngyǎng rú lái jiào huà zhîngshýng shì wãi dì liù suǒ shì xiàn shì fï zǐ pú sà

是念:我应住此供养如来,教化众 生。是为第六所示现事。佛子!菩萨

mï hý sà yú dōu shuàitiünjiüng xià shýng shí cïng dà mï ní bǎo zàngdiànzhōngfàng dà guüngmíng míng shàn zhù guün

摩诃萨于兜率天将下生时,从大摩尼宝藏殿中放大光明,名:善住观

chá zhào cǐ pú sà düngshýng zhÿ chù suǒ tuō wánggōng qí guüngzhào yǐ zhū yú pú sà jiý gîng suí zhú xià yán fú

察,照此菩萨当生之处所托王宫;其光照已,诸余菩萨皆共随逐下阎浮

tí ruî yú qí jiü ruî qí jù luî ruî qí chãng yì ãr xiànshîushýng wãi yù jiào huà zhū zhîngshýng gù shì

提,若于其家、若其聚落、若其城邑而现受生,为欲教化诸众 生故,是

wãi dì qÿ suǒ shì xiàn shì fï zǐ pú sà mï hý sà yú dōu shuàitiün lín xià shýng shí cïngtiüngōngdiàn jí dà

为第七所示现事。佛子!菩萨摩诃萨于兜率天临下生时,从天宫殿及大

lïu gã zhū zhuüng yán zhōngfàng dà guüngmíng míng yí qiâ gōngdiànqÿngjìngzhuüng yán zhào suǒ shýng mǔ fù guüngmíng

楼阁诸 庄 严中放大光明,名:一切宫殿清净 庄 严,照所生母腹;光明

zhào yǐ lìng pú sà mǔ ün yǐn kuài lâ jù zú chãng jiù yí qiâ gōng dã qí mǔ fù zhōng zì rán ãr yǒu guǎng dà

照已,令菩萨母安隐快乐,具足成就一切功德,其母腹中自然而有广大

lïu gã dà mï ní bǎo ãr wãi zhuüng yán wãi yù ün chù pú sà shýn gù shì wãi dì bü suǒ shì xiàn shì fï zǐ

楼阁大摩尼宝而为 庄 严,为欲安处菩萨身故,是为第八所示现事。佛子!

pú sà mï hý sà yú dōu shuàitiün lín xià shýng shí cïngliǎng zú xià fàng dà guüngmíng míng wãi shàn zhù ruî zhū

菩萨摩诃萨于兜率天临下生时,从两足下放大光明,名为:善住;若诸

tiün zǐ jí zhū fàn tiün qí mìngjiüngzhōng mþngguüngzhào chù jiý dã zhù shîu gîngyǎng pú sà cïng chū xià shýng

天,子及诸梵天其命将 终,蒙光照触,皆得住寿,供养菩萨,从初下生

nǎi zhì niâ pán shì wãi dì jiǔ suǒ shì xiàn shì fï zǐ pú sà mï hý sà yú dōu shuàitiün lín xià shýng shí

乃至涅槃,是为第九所示现事。佛子!菩萨摩诃萨于兜率天临下生时,

cïng suí hǎo zhōngfàng dà guüngmíng míng yuý yǎn zhuüng yán shì xiàn pú sà zhǒngzhǒng zhū yâ shí zhū rãn tiün

从随好中放大光明,名曰:眼 庄 严,示现菩萨种 种诸业;时,诸人天

huî jiàn pú sà zhù dōu shuàitiün huî jiàn rù tüi huî jiàn chū shýng huî jiàn chū jiü huî jiànchãng dào huî jiàn

或见菩萨住兜率天,或见入胎,或见初生,或见出家,或见成道,或见

xiáng mï huî jiànzhuǎn fǎ lún huî jiàn rù niâ pán shì wãi dì shí suǒ shì xiàn shì fï zǐ pú sà mï hý

降魔,或见转法轮,或见入涅槃,是为第十所示现事。佛子!菩萨摩诃

sà yú shýn yú zuî yú gōngdiàn yú lïu gã zhōng fàng rú shì dþng bǎi wàn ü sýng qí guüngmíng xÿ xiànzhǒng

萨于身、于座、于宫殿、于楼阁中,放如是等百万阿僧祇光明,悉现种

zhǒng zhū pú sà yâ xiàn shì yâ yǐ jù zú yí qiâ gōng dã fǎ gù cïng dōu shuàitiün xià shýng rãn jiün

种诸菩萨业;现是业已,具足一切功德法故,从兜率天下生人间。